Menu Advies nodig?
Onze winkel in Rucphen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Martens Tweewielers

 

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Artikel 1. Definities

1.1. Martens Tweewielers B.V.: Gevestigd te Rucphen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 20088237 handelt onder de naam Martens Tweewielers.

1.2. Website: de website van Martens Tweewielers B.V., te raadplegen via www.martens-tweewielers.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Martens Tweewielers B.V. en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Martens Tweewielers B.V. en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Martens Tweewielers B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Martens Tweewielers B.V. slechts bindend, indien en voor zover deze door Martens Tweewielers B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Website en in andere van Martens Tweewielers B.V. afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Verzendkosten/handelingskosten worden gehanteerd zoals weergegeven op de Website.

3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Martens Tweewielers B.V. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Martens Tweewielers B.V. afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 

Artikel 4. Nakoming en garantie

4.1. Martens Tweewielers B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties of dan toch minimaal gelijkwaardige onderdelen, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

4.2. Een door Martens Tweewielers B.V. diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en voreringen die de Klant op grond van de Overeenkomst tegenover Martens Tweewielers B.V. kan doen gelden indien Martens Tweewielers B.V. is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

4.3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

4.4. Garantiewerkzaamheden worden enkel uitgevoerd op de vestigingsplaats van Martens Tweewielers B.V. De Klant dient ter alle tijden zelf zorg te dragen dat het product kosteloos wordt aangeboden in de werkplaats van Martens Tweewielers B.V.

 

Artikel 5. Geldigheid Overeenkomst
5.1. Indien de Klant de Overeenkomst langs elektronische weg heeft gesloten, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de sluiting van de Overeenkomst niet door Martens Tweewielers B.V. is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
5.2. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Martens Tweewielers B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Martens Tweewielers B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.3. Martens Tweewielers B.V. kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Martens Tweewielers B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.4. Indien er sprake is van misinformatie over de prijs en/of voorraad, is Martens Tweewielers B.V. gerecht een Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6. Levering

6.1. Martens Tweewielers B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
6.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Martens Tweewielers B.V. kenbaar heeft gemaakt.
6.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
6.4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
6.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

7.2. Klant heeft recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Martens Tweewielers B.V. binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

-Als klant in een zelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

-Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen.

7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slecht gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het retourformulier te zenden aan Martens Tweewielers B.V. of op andere ondubbelzinnige wijze aan Martens Tweewielers B.V. kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Martens Tweewielers B.V. bevestigd in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Het is mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als Klant de bestelling heeft betaald

7.9. Indien Martens Tweewielers B.V. een verkeerd product opstuurt, zullen de gemaakte retourkosten vergoed worden door Martens Tweewielers B.V., mits anders overeengekomen.

 

Artikel 8. Betaling

8.1. Klant dient betalingen aan Martens Tweewielers B.V. volgens de in bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Martens Tweewielers B.V. is vrij in keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering heeft de Klant een betalingstermijn van 8 dagen ingaand op de dag na levering.

8.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Martens Tweewielers B.V. is gewezen op de te late betaling en Martens Tweewielers B.V. de Klant een termijn van 8 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 8-dagen-termijn, over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Martens Tweewielers B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitenrechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per contactformulier met ons op.

 

Martens Tweewielers B.V.

Sportpromenade 5

4715SM Rucphen

tel. +31(0)165343335

KvK-nummer: Breda20088237

Btw-nummer: NL817957649B01spacer
Locatie Martens-Tweewielers Rucphen